บริษัท รุ่งเรืองเคมีแอนด์ออยล์ จำกัด

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

บริษัท รุ่งเรืองเคมีแอนด์ออยล์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำมันและ  เคมีอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น ทินเนอร์ AAA, ทินเนอร์AA, ทินเนอร์ 6:3:1, ทินเนอร์อะคริลิค, งานพ่นไม้, งานพ่นรถ, งานเหล็ก, งานสี, พลาสติก, น้ำมันสน, น้ำมันซักแห้ง, น้ำมันคลีนนิ่ง, น้ำมันก๊าดเชลล์ ฯลฯ น้ำมันเคมีภัณฑ์ต่างๆ เช่น เมทานอล (แอลกอฮอล์), Acetone, I.P.A, M.E.K, B.A, M.I.B.A, C.A, E.G, N-BUTHANOL, CYCLOHEXANONE ฯลฯ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนด์ ต่างๆ เช่น WHITE SPIRIT 3040, TOLUENE, XYLENE, EXSOL DSP 80/100, A-100, R-100, A-150, HEXSEN

อุตสาหกรรมเคมี

เคมีอุตสาหกรรม

สารบัญ

เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาเคมีที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีเพื่อผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น พลาสติก ยา ปุ๋ย สารทำความสะอาด และอาหาร เคมีอุตสาหกรรมเป็นสาขาวิชาที่กว้างขวางมากและเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การแยก และกลั่น

นัก เคมีอุตสาหกรรม ต้องมีความรู้และทักษะที่หลากหลาย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับหลักการทางเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรม และความปลอดภัยในการทำงาน พวกเขายังต้องสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้มีประสิทธิภาพ

เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการสินค้าและบริการที่ผลิตจากวัสดุเคมีต่างๆ นักเคมีอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย

เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีพื้นฐานเพื่อผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความรู้ทางเคมีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเคมีอุตสาหกรรม ได้แก่

 • โครงสร้างอะตอมและโมเลกุล
 • พันธะเคมี
 • การเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • การวัดปริมาณสาร
 • สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร

กระบวนการทาง เคมีอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

 • การสังเคราะห์สาร
 • การแยกสาร
 • กลั่นสาร
 • การสกัดสาร
 • การทำปฏิกิริยาเคมี
 • การวัดคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์

เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม นักเคมีอุตสาหกรรมต้องมีความรู้และตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีและวิธีการป้องกันอันตรายเหล่านั้น มาตรการความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญ ได้แก่

 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • การเฝ้าระวังสุขภาพและความปลอดภัย

อุตสาหกรรมเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดจากอุตสาหกรรมเคมี ได้แก่

 • มลพิษทางอากาศ
 • มลพิษทางน้ำ
 • มลพิษทางดิน
 • ภาวะโลกร้อน
 • ปัญหาสุขภาพของคนงานในอุตสาหกรรมเคมี

เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก อนาคตของเคมีอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และคุ้มค่าต่อการลงทุน

หมวดหมู่สินค้า

สารระเหย
เคมีอุตสาหกรรม
น้ำมันเคมีภัณฑ์
สารละลายไฮโดรคาร์บอน

เราเป็นผู้ผลิตทินเนอร์ น้ำมันสน เคมีภัณฑ์ใหญ่ในไทย มีความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพสูง บริการตลอด มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือก รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทการใช้งาน

งานทาสี,งานผสมสี

งานทาสีเป็นงานตกแต่งบ้านที่ได้รับความนิยมมาก สามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือจ้างช่างทาสีมาทำให้ก็ได้ ขั้นตอนการทาสีมีดังนี้

 1. เตรียมพื้นผิวให้สะอาดและแห้ง
 2. เลือกสีทาให้เหมาะสมกับพื้นผิวและความต้องการ
 3. ผสมสีให้เข้มข้นตามต้องการ
 4. ทาสีทับพื้นผิวที่ต้องการ
 5. ทิ้งให้สีแห้งสนิท

งานพ่นสีไม้,พ่นสีรถยนต์

ขั้นตอนในการพ่นสีไม้และรถยนต์:

 1. เตรียมพื้นผิวให้สะอาดและแห้ง
 2. ขัดพื้นผิวให้เรียบ
 3. ทารองพื้น
 4. พ่นสี
 5. ทิ้งให้สีแห้งสนิท

น้ำมันเคมีภัณฑ์

น้ำมันเคมีภัณฑ์คือสารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากน้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาติ น้ำมันเคมีภัณฑ์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัว น้ำมันเคมีภัณฑ์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตพลาสติก ยาง สารทำความสะอาด ยา และสารเคมีอื่นๆ น้ำมันเคมีภัณฑ์เป็นสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ หากสัมผัสหรือสูดดม น้ำมันเคมีภัณฑ์ควรใช้อย่างระมัดระวังและควรปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุไว้ในฉลากเสมอ

สารละลายไฮโดรคาร์บอน

สารละลายไฮโดรคาร์บอน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เท่านั้น สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเฉพาะตัว สารละลายไฮโดรคาร์บอนถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตพลาสติก ยาง สารทำความสะอาด ยา และสารเคมีอื่นๆ สารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นสารอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ หากสัมผัสหรือสูดดม สารละลายไฮโดรคาร์บอนควรใช้อย่างระมัดระวังและควรปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุไว้ในฉลากเสมอ

งานทำสี,งานเหล็ก

ขั้นตอนในการทาสีโลหะ:

 1. ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะให้สะอาดและแห้ง
 2. ขัดพื้นผิวโลหะให้เรียบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120
 3. ทารองพื้นโลหะ
 4. ทาสีโลหะตามสีที่ต้องการ
 5. ทิ้งให้สีแห้งสนิท

งานพิมพ์พลาสติกและกระดาษ

งานพิมพ์พลาสติกและกระดาษเป็นงานพิมพ์ที่ใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกและกระดาษเป็นสื่อในการพิมพ์ โดยทั่วไปแล้วงานพิมพ์พลาสติกและกระดาษจะใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความทนทานและสวยงาม เช่น บรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า โบรชัวร์ โปสเตอร์ และอื่นๆ

ประโยชน์ของเคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม เป็นส่วนสำคัญที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น ควรให้ความสำคัญในการใช้เคมีอุตสาหกรรมอย่างมีสติและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความเป็นส่วนของความสำเร็จที่เป็นทางกลยุทธ์ในระยะยาว

อุตสาหกรรมเคมี กับ เคมีอุตสาหกรรม ต่างกันอย่างไร

อุตสาหกรรมเคมี (Chemical Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น ปุ๋ย ยา พลาสติก อาหาร สารทำความสะอาด สารฆ่าแมลง เป็นต้น อุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) หมายถึง แขนงหนึ่งของวิชาเคมีที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ โดยใช้ความรู้ทางเคมีและเทคโนโลยี เคมีอุตสาหกรรมเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ช่วยให้นักเคมีอุตสาหกรรมสามารถออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ความแตกต่างระหว่าง อุตสาหกรรมเคมี กับ เคมีอุตสาหกรรม ได้แก่

 • อุตสาหกรรมเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้ทางเคมีและเทคโนโลยีเพื่อผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในขณะที่เคมีอุตสาหกรรมเป็นแขนงหนึ่งของวิชาเคมีที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ
 • อุตสาหกรรมเคมี เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกเป็นอย่างมาก ในขณะที่เคมีอุตสาหกรรมเป็นสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า
 • นัก เคมีอุตสาหกรรม เป็นบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมเคมีและมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ

เกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตสารเคมีและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก เคมีอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยผลิตสารเคมีและวัสดุที่หลากหลายที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของเรา เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค พลาสติก ยางรถยนต์ ปุ๋ย สารทำความสะอาด และอื่นๆ อีกมากมาย

เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่ประยุกต์ความรู้ทางเคมีพื้นฐานมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย กระบวนการทางเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีมีหลากหลายประเภท เช่น ปฏิกิริยาเคมี การสกัด การสลายตัว การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ฯลฯ กระบวนการทางเคมีเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อผลิตสารเคมีและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายและมีคุณสมบัติเฉพาะตัวตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ

เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก อุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยสร้างรายได้และสร้างงานให้กับผู้คนจำนวนมากทั่วโลก อุตสาหกรรมเคมียังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย อุตสาหกรรมเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรา โดยผลิตสารเคมีและวัสดุที่หลากหลายที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของเรา

การศึกษา เคมีอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่เปิดกว้างและท้าทาย นักศึกษาที่เรียนเคมีอุตสาหกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางเคมีต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ นักศึกษาจะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีและวัสดุต่างๆ นักศึกษาที่เรียนเคมีอุตสาหกรรมจะมีโอกาสทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยางรถยนต์ อุตสาหกรรมปุ๋ย อุตสาหกรรมสารทำความสะอาด ฯลฯ

ช่องทางสำหรับสั่งซื้อสินค้าปลีก

เคมีอุตสาหกรรม