บริษัท รุ่งเรืองเคมีแอนด์ออยล์ จำกัด

เคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ คือสารบริสุทธิ์ที่เตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมี หรือที่ใช้ในกรรมวิธีเคมี ใช้เป็นตัวทําละลายสารแชล็ค, ใช้ในแลกเกอร์ ทินเนอร์ สี หมึกพิมพ์ Coating โลหะ พิมพ์ผ้า น้ำยาลอกสี แลกเกอร์สเปรย์ อุตสาหกรรมสีหมึกพิมพ์ และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ Nitrocellulosc, Cellulose Acetate and Others. Ester zum kauri, Manila, Polystyrene, Polyvinyl chloride, Acetatc and Chloroacctate, Raw rubber, Rubber Chloride, Basic Dyes. ใช้ในสี แลกเกอร์ น้ํายาลอกสีอุตสาหกรรมฟอกหนัง ยาขัดเงา กาว หมึกพิมพ์ ยาฆ่าแมลง ใช้สังเคราะห์สารบางอย่าง เช่น Adipic acid,Caprolactml เป็นตัวละลายไขมัน (Degreasing) ออกจากแผ่นโลหะต่างๆ เป็นตัว Additive ในการย้อมสี น้ํามันเครื่อง

*หมายเหตุ : สินค้าบรรจุถัง 200 ลิตร

ประโยชน์ของเคมีภัณฑ์

เคมีภัณฑ์มีประโยชน์หลากหลายในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม

การใช้เคมีภัณฑ์ให้เป็นประโยชน์ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ การวิจัยและพัฒนาในด้านนี้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเคมีภัณฑ์ที่มีประโยชน์และเป็นประโยชน์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์

สารเคมี คือ วัตถุใด ๆ ที่มีองค์ประกอบทางเคมีเฉพาะ สารเคมีสามารถพบได้ในธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้น สารเคมีมีหลายประเภท เช่น สารประกอบอินทรีย์ สารประกอบอนินทรีย์ และสารละลาย สารเคมีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา สารเคมีถูกใช้เพื่อผลิตอาหาร เสื้อผ้า ยา ที่อยู่อาศัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สารเคมียังสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ จึงควรใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

สารเคมีมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างโมเลกุล และสถานะทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญของสารเคมี ได้แก่

 • รูปร่าง สารเคมีสามารถมีรูปร่างที่แตกต่างกัน เช่น ของเหลว แข็ง และแก๊ส
 • สี สารเคมีสามารถมีสีที่แตกต่างกัน เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน และเขียว
 • กลิ่น สารเคมีสามารถมีกลิ่นที่แตกต่างกัน เช่น หอม เหม็น และฉุน
 • รสชาติ สารเคมีสามารถมีรสชาติที่แตกต่างกัน เช่น หวาน เปรี้ยว เค็ม และขม
 • ความหนาแน่น สารเคมีสามารถมีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน เช่น น้ำมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ
 • จุดหลอมเหลว สารเคมีสามารถหลอมเหลวที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เช่น น้ำจะหลอมเหลวที่ 0 องศาเซลเซียส
 • จุดเดือด สารเคมีสามารถเดือดที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน เช่น น้ำจะเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส
 • จุดวาบไฟ สารเคมีสามารถติดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึงจุดวาบไฟ เช่น น้ำมันจะติดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึง 200 องศาเซลเซียส
 • ความไวไฟ สารเคมีสามารถติดไฟได้ง่ายหรือไม่ก็ได้ เช่น น้ำมันมีความไวไฟมากกว่าน้ำ
 • การละลายน้ำ สารเคมีสามารถละลายน้ำได้หรือไม่ก็ได้ เช่น เกลือสามารถละลายน้ำได้ แต่น้ำมันไม่สามารถละลายน้ำได้

สารเคมีสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างโมเลกุล และสถานะทางกายภาพ ประเภทของสารเคมีที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • สารประกอบอินทรีย์ ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และธาตุอื่นๆ เป็นสารประกอบที่พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น น้ำมัน พลาสติก ยา และอาหาร
 • สารประกอบอนินทรีย์ ไม่ประกอบด้วยคาร์บอน สารประกอบอนินทรีย์พบได้ทั่วไปในธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากมนุษย์ เช่น หิน ดิน น้ำ และเกลือ
 • สารละลาย คือสารที่ประกอบด้วยสารละลายและตัวทำละลาย สารละลายสามารถเป็นสารเหลว แข็ง หรือก๊าซ สารละลายที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ น้ำเชื่อม น้ำยาทำความสะอาด และน้ำมัน

สารเคมีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา สารเคมีถูกใช้เพื่อผลิตอาหาร เสื้อผ้า ยา ที่อยู่อาศัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สารเคมียังถูกใช้เพื่อพลังงาน ขนส่ง และการสื่อสาร สารเคมีมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเรา

อย่างไรก็ตาม สารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สารเคมีบางชนิดสามารถก่อให้เกิดมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ สารเคมียังสามารถปนเปื้อนแหล่งน้ำและดิน สารเคมียังสามารถทำให้ชั้นบรรยากาศเสียสมดุล

ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

แหล่งที่มาของสารเคมีมีอยู่มากมาย สารเคมีบางชนิดพบได้ในธรรมชาติ เช่น น้ำ อากาศ และดิน สารเคมีอื่นๆ ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ปิโตรเลียม ถ่านหิน และไม้ สารเคมียังสามารถสังเคราะห์ขึ้นจากวัตถุดิบสังเคราะห์ เช่น สารประกอบอินทรีย์ โลหะ และพลาสติก

เราสามารถสร้างสารเคมีใหม่ได้หลายวิธี หนึ่งในวิธีที่นิยมที่สุดคือการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมีสองชนิดหรือมากกว่า การทำปฏิกิริยาเคมีเป็นกระบวนการที่สารเคมีสองชนิดหรือมากกว่ารวมตัวกันเพื่อสร้างสารเคมีใหม่ สารเคมีใหม่นี้อาจมีสมบัติแตกต่างจากสารเคมีเดิม

วิธีอื่นในการสร้างสารเคมีใหม่คือการแยกสารเคมีจากสารผสม สารผสมคือสารที่ประกอบด้วยสารมากกว่าหนึ่งชนิด เราสามารถแยกสารเคมีออกจากสารผสมได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การกลั่น การตกตะกอน และการระเหย

สารเคมีใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง สารเคมีใหม่เหล่านี้ถูกใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเรา ตัวอย่างเช่น สารเคมีใหม่ถูกใช้เพื่อพัฒนายารักษาโรคใหม่ๆ ผลิตอาหารใหม่ และสร้างวัสดุก่อสร้างใหม่

อย่างไรก็ตาม สารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญคือต้องใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

เคมีภัณฑ์มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

 • ในชีวิตประจำวัน เคมีภัณฑ์ถูกใช้เพื่อผลิตอาหาร เสื้อผ้า ยา ที่อยู่อาศัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น สารเคมีถูกใช้เพื่อทำให้อาหารมีรสชาติ สีสัน และกลิ่นหอม สารเคมียังถูกใช้เพื่อผลิตเสื้อผ้าที่ทนทานและสวยงาม สารเคมียังถูกใช้เพื่อผลิตยารักษาโรคต่างๆ และสารเคมียังถูกใช้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
 • ในอุตสาหกรรมต่างๆ เคมีภัณฑ์ถูกใช้เพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น สารเคมีถูกใช้เพื่อผลิตรถยนต์ เครื่องบิน เรือ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สารเคมียังถูกใช้เพื่อผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยา เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

เคมีภัณฑ์เป็นสารที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมาก สารเคมีถูกใช้เพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆ มากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับเรา สารเคมียังถูกใช้เพื่อรักษาโรคต่างๆ และทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

การนำเคมีภัณฑ์ไปใช้ในงานต่างๆ เช่น การใช้ในการผลิตสินค้าและสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้

 • อ่านฉลากสินค้าอย่างละเอียด ฉลากสินค้าจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น ชื่อสารเคมี อันตรายของสารเคมี และวิธีการใช้อย่างปลอดภัย
 • ใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารเคมีอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
 • เก็บรักษาสารเคมีอย่างถูกต้อง เก็บรักษาสารเคมีไว้ในที่ที่ปลอดภัย ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี และห่างจากความร้อนและประกายไฟ
 • กำจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง เมื่อไม่ต้องการสารเคมีอีกต่อไป ควรกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การวิจัยและพัฒนาในเคมีภัณฑ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น การวิจัยและพัฒนาในเคมีภัณฑ์ได้ช่วยให้เราพัฒนายารักษาโรคใหม่ๆ พัฒนาวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ พัฒนาพลังงานสะอาดใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น

การวิจัยและพัฒนาในเคมีภัณฑ์ยังช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การวิจัยและพัฒนาในเคมีภัณฑ์ได้ช่วยให้เราพัฒนาสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พัฒนายาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น และพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้น

การวิจัยและพัฒนาในเคมีภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของเรา เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยและพัฒนาในเคมีภัณฑ์ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้น และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

เคมีภัณฑ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ในหลายด้าน ตัวอย่างเช่น เคมีภัณฑ์บางชนิดสามารถก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและน้ำ สารเคมีบางชนิดสามารถทำลายชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สารเคมีบางชนิดสามารถเป็นพิษต่อสัตว์และพืช สารเคมีบางชนิดสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคปอด และโรคอื่นๆ

มีวิธีการหลายวิธีในการควบคุมและลดผลกระทบของเคมีภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น

 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
 • ใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง
 • กำจัดสารเคมีอย่างถูกต้อง
 • สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • รณรงค์ให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุมสารเคมี

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบของเคมีภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ได้ โดยการตระหนักถึงอันตรายของสารเคมี และเลือกที่จะใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

ช่องทางสำหรับสั่งซื้อสินค้าปลีก

เคมีอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม