บริษัท รุ่งเรืองเคมีแอนด์ออยล์ จำกัด

สารละลายไฮโดรคาร์บอน

เคมีภัณฑ์ คือสารบริสุทธิ์ที่เตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมี หรือที่ใช้ในกรรมวิธีเคมี ใช้เป็นตัวทําละลายสารแชล็ค, ใช้ในแลกเกอร์ ทินเนอร์ สี หมึกพิมพ์ Coating โลหะ พิมพ์ผ้า น้ำยาลอกสี แลกเกอร์สเปรย์ อุตสาหกรรมสีหมึกพิมพ์ และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับ Nitrocellulosc, Cellulose Acetate and Others. Ester zum kauri, Manila, Polystyrene, Polyvinyl chloride, Acetatc and Chloroacctate, Raw rubber, Rubber Chloride, Basic Dyes. ใช้ในสี แลกเกอร์ น้ํายาลอกสีอุตสาหกรรมฟอกหนัง ยาขัดเงา กาว หมึกพิมพ์ ยาฆ่าแมลง ใช้สังเคราะห์สารบางอย่าง เช่น Adipic acid,Caprolactml เป็นตัวละลายไขมัน (Degreasing) ออกจากแผ่นโลหะต่างๆ เป็นตัว Additive ในการย้อมสี น้ํามันเครื่อง

ประโยชน์ของสารละลายไฮโดรคาร์บอน

สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvents) มีประโยชน์หลายด้านในการใช้งานในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน

แต่เนื่องจากสารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที่มีความระเหยสูงและอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ การใช้งานและการจัดเก็บสารนี้ควรดำเนินการอย่างระมัดระวังและเป็นไปตามมาตรฐานการใช้งานและความปลอดภัยที่กำหนดเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับสารละลายไฮโดรคาร์บอน

สารละลายไฮโดรคาร์บอนคือสารละลายที่ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน (สารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้น) กับสารละลายอื่น ๆ สารละลายไฮโดรคาร์บอนมักใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสารอินทรีย์อื่น ๆ เนื่องจากสามารถละลายสารอินทรีย์ได้หลายชนิด และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบสำคัญของสารละลายไฮโดรคาร์บอน ได้แก่

 • ไฮโดรคาร์บอน: ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้น ไฮโดรคาร์บอนมีหลายชนิด เช่น เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
 • สารละลายอื่น ๆ: สารละลายอื่น ๆ ที่อาจพบในสารละลายไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ เอทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ โทลูอีน ฯลฯ

สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีอันตรายหลายประการ ได้แก่

 • ติดไฟง่าย: สารละลายไฮโดรคาร์บอนสามารถติดไฟได้ง่าย จึงควรเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนและเปลวไฟ
 • เป็นพิษ: สารละลายไฮโดรคาร์บอนบางชนิดเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารละลายไฮโดรคาร์บอนโดยตรง
 • ทำลายสิ่งแวดล้อม: สารละลายไฮโดรคาร์บอนสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้ จึงควรกำจัดสารละลายไฮโดรคาร์บอนอย่างถูกต้อง

การเลือกใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอนควรคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สารละลายไฮโดรคาร์บอนบางชนิด เช่น เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ เป็นสารละลายที่อันตรายจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้หากไม่จำเป็น สารละลายไฮโดรคาร์บอนบางชนิด เช่น เอทานอล ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ โทลูอีน ฯลฯ เป็นสารละลายที่ปลอดภัยกว่า แต่ก็ยังควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

สารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้น สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีหลากหลายชนิด เช่น เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สารละลายไฮโดรคาร์บอนถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ในอุตสาหกรรม สารละลายไฮโดรคาร์บอนถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

 • ใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • ใช้เป็นตัวทำละลาย
 • ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น
 • ใช้เป็นสารเคลือบ
 • ใช้เป็นสารเคมี

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ สารละลายไฮโดรคาร์บอนถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น

 • ใช้ในการผลิตพลาสติก
 • ใช้ในการผลิตยาง
 • ใช้ในการผลิตสี
 • ใช้ในการผลิตยา
 • ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในหลายด้าน เช่น

 • ช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยลดต้นทุนการผลิต
 • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีคุณภาพดีขึ้น
 • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีราคาที่แข่งขันได้

อย่างไรก็ตาม สารละลายไฮโดรคาร์บอนก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน เช่น

 • ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
 • ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ
 • ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน
 • ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

จึงควรใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอนอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้น สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีหลากหลายชนิด เช่น เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สารละลายไฮโดรคาร์บอนถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำมันหล่อลื่น และสีทา

อย่างไรก็ตาม สารละลายไฮโดรคาร์บอนก็มีข้อจำกัดหรือความเสี่ยงบางประการที่ควรตระหนักถึง ดังนี้

 • ติดไฟง่าย: สารละลายไฮโดรคาร์บอนสามารถติดไฟได้ง่าย จึงควรเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อนและเปลวไฟ
 • เป็นพิษ: สารละลายไฮโดรคาร์บอนบางชนิดเป็นพิษต่อมนุษย์และสัตว์ จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารละลายไฮโดรคาร์บอนโดยตรง
 • ทำลายสิ่งแวดล้อม: สารละลายไฮโดรคาร์บอนสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้ จึงควรกำจัดสารละลายไฮโดรคาร์บอนอย่างถูกต้อง

จึงควรใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอนอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงข้อจำกัดหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้น สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีหลากหลายชนิด เช่น เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สารละลายไฮโดรคาร์บอนถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำมันหล่อลื่น และสีทา

สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น

 • ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ: สารละลายไฮโดรคาร์บอนสามารถระเหยสู่อากาศและก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ได้ เช่น ระคายเคืองตา จมูก คอ และปอด หายใจลำบาก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ฯลฯ
 • ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ: สารละลายไฮโดรคาร์บอนสามารถปนเปื้อนแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในน้ำได้ เช่น ปลาตาย พืชน้ำตาย ฯลฯ
 • ทำลายชั้นบรรยากาศ: สารละลายไฮโดรคาร์บอนบางชนิดสามารถทำลายชั้นบรรยากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศโลกได้ เช่น ภาวะโลกร้อน ฝนกรด ฯลฯ

จึงควรใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอนอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนกับไฮโดรเจนเท่านั้น สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีหลากหลายชนิด เช่น เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ สารละลายไฮโดรคาร์บอนถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำมันหล่อลื่น และสีทา

สารละลายไฮโดรคาร์บอนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์หลายประการ เช่น

 • ระคายเคืองตา จมูก คอ และปอด
 • หายใจลำบาก
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • เวียนศีรษะ
 • อ่อนเพลีย
 • มึนงง
 • สูญเสียสติ
 • ชัก
 • เสียชีวิต

อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ทันทีหรือหลังจากสัมผัสกับสารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นเวลานาน อาการที่รุนแรงขึ้นอาจเกิดขึ้นได้หากสัมผัสกับสารละลายไฮโดรคาร์บอนเป็นจำนวนมากหรือเป็นเวลานาน

การสัมผัสกับสารละลายไฮโดรคาร์บอนอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น การสูดดมไอระเหย การกลืนกิน และการสัมผัสกับผิวหนัง การสัมผัสกับสารละลายไฮโดรคาร์บอนทางใดทางหนึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

จึงควรใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอนอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ช่องทางสำหรับสั่งซื้อสินค้าปลีก

เคมีอุตสาหกรรม
เคมีอุตสาหกรรม